Värdegrund

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla verksamhetens egna verksamhet och samarbeten med andra verksamheter/föreningar för att öka tillgängligheten av idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättning och dess anhöriga/närstående så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund genom att framhäva alla medlemmars röst och lika värde samt arbeta aktivt för att alla som deltar i vår verksamhet får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet och engagemang.

Verka för integration och gemenskap

Verka för största möjliga ändamålsenliga integration samt ökad kontakt, gemenskap och solidaritet. Arbeta för allas rätt att vara utifrån sina förutsättningar och önskemål. Alla som vill vara oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder får vara med i föreningens verksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för deltagande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och handla efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför idrottsverksamheten.

Främja idrott för personer med funktionsnedsättning

Främja, organisera och administrera idrott för personer med funktionsnedsättning tillhörande det idrottspecifika förbundet samt främja utvecklingen av parasport inom idrottsrörelsen i Norrköping.

Främja re/habilitering

Med idrott som medel, medverka till främjande av fostran, utveckling, vidareutveckling, utbildning och re/habilitering hos barn, ungdomar och vuxna med någon form av funktionsnedsättning och deras anhöriga/närstående. Främja, utveckla och samordna parasportverksamheten inom idrottsrörelsen i Norrköping med omnejd samt företräda förbundet kommunalt, regionalt och rikstäckande.